МЕРЕКЕЛЕР МЕН ОЙЫН-САУЫҚ — Праздники и развлечения

МЕРЕКЕЛЕР МЕН ОЙЫН-САУЫҚ

Мерекелер мен ойын – сауық-Рудный қаласының білім бөлімінің «№12 балабақшасы» визит картасы, онда баланың даму динамикасы көрінеді, ол балабақшада өзін қаншалықты жайлы сезінетінін көрсетеді. Жаппай, түрлі — түсті, жағымды эмоциялар, болып жатқанның бәріне қол жетімділік, ата-аналарды іс-шараларға қосу-осының бәрі балаларды шығармашылыққа итермелейді, ұжымда өзара әрекеттесуге тәрбиелейді, қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін жинақтауға, бастамашылық пен тәуелсіздік танытуға ықпал етеді.

Мерекелер мен ойын-сауықтарды өткізу мектепке дейінгі ұйымның тәрбие-білім беру жұмысының перспективалық жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Біздің балабақшада өткізілетін мерекелер мемлекеттік-азаматтық, халықаралық, тұрмыстық және отбасылық, халықтық және фольклорлық, күтпеген түрлерге бөлінеді. Ойын-сауық-театрландырылған, танымдық, спорттық, музыкалық-әдеби концерттер.Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың бұл нысандары мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеудің тиімді әдістерін қолдана отырып жүзеге асырылады: отбасы мен балабақшаның сабақтастығы мен бірлесіп жасалуы, бірлескен тақырыптық жобалар, ұжымдық шығармашылық іс. Ұжымның педагогикалық міндеті-балалардың жаңа дәстүрлерін қалыптастыру үшін шығармашылық күштерді біріктіру.                                              

Балабақшада ұйымдастырылған мерекелер мен ойын-сауық ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік бейімдеудің бір түрі болып табылады. Балалармен тәрбие жұмысының нәтижесі: әлеуметтік-коммуникативтік дағдыларды, адамгершілік құндылықтарды, эстетикалық талғамды қалыптастыру, әрбір тәрбиеленушінің жеке әлеуетін іске асыру. Балабақшадағы мерекелер мен ойын — сауық-бұл эстетикалық және моральдық жүктемені көтеретін педагогикалық процестің маңызды бөлігі. Адамдарды тәжірибе қауымдастығымен, эмоционалды көңіл-күймен біріктіретін бұл мереке біз мерекелік деп атайтын ерекше сезімді тудырады…

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Праздники и развлечения – визитная карточка «Детского сада 12» отдела образования города Рудного, в них видна динамика развития ребенка, чему он научился, насколько он комфортно чувствует себя в детском саду.Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность всего происходящего, включение родителей в проведение мероприятий  — все это побуждает детей к творчеству, воспитывает умение взаимодействовать в коллективе, содействует накоплению опыта общественного поведения, проявлению инициативы и самостоятельности.

Проведение праздников и развлечений  осуществляется  в соответствии с перспективным планом воспитательно-образовательной работы дошкольной организации. Праздники, проводимые в нашем детском саду делятся по видам на государственно-гражданские, международные, бытовые и семейные, народные и фольклорные, неожиданные. Развлечения – театрализованные, познавательные, спортивные, музыкально-литературные концерты.Данные формы организации воспитательной работы проводятся с использованием эффективных методов работы с детьми дошкольного возраста: преемственность и сотворчество семьи и детского сада, совместные тематические проекты, коллективное творческое дело.Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для создания новых детских традиций.

Праздники и развлечения организованные в детском саду являются одной из форм социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями.Результат воспитательной работы с детьми: формирование социально-коммуникативных навыков, нравственных ценностей, эстетического вкуса, реализация индивидуального потенциала каждого воспитанника. Праздники и  развлечения в детском саду — важная часть педагогического процесса, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. Это торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, эмоциональным настроем, создает то особое ощущение, которое мы называем праздничным…