ҮЗДІК ЭРГОНОМИКАЛЫҚ ШЕШІМ — Лучшее эргономическое решение

ҮЗДІК ЭРГОНОМИКАЛЫҚ ШЕШІМ

         Көпөлшемді кеңістік ретінде Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  «Рудный қаласы білім бөлімінің «№12 балабақшасы» КМҚК ортасын жобалау мектеп жасына дейінгі балалардың өзекті қажеттіліктерін ескере отырып және білім берудің қазіргі заманғы үрдістеріне сәйкес құрылады. Балабақшада бала өмірінің дамуы үшін ең маңызды салаларында ересектермен және құрдастарымен эмоционалды-практикалық өзара әрекеттесу тәжірибесін алады. Мұндай тәжірибені алу мүмкіндіктері тиімді кеңістік құру шартымен кеңейтіледі.                                                                                                                               

        Балабақша кеңістігін құруда қолданылатын негізгі эргономикалық принциптер: қауіпсіздік, жайлылық, пайдалану және қол жетімділік, тиімділік, эстетика.

          Кеңістіктің функционалды мазмұнының реттілігі, көрнекі айқындылығы және оңай оқылуы әсіресе мектеп жасына дейінгі балалар үшін өте маңызды, сондықтан әр топтың кеңістігі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Дизайндағы түс шешімдері, функционалды модульдік жиһаз, ойын құралдары, аймақтарға бөлу баланың балабақшада жайлы болуына ықпал етеді. Балабақшаның білім беру кеңістігіндегі дизайн және эргономика сияқты сәттілік пен эмоционалды әл-ауқат жағдайын құрудың осындай факторлары балалардың тәрбиесіне, біліміне және денсаулығына пайдалы әсер етеді.           Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға қойылатын заманауи талаптарға сәйкес пәндік-дамыту ортасы жоспарлы түрде қайта құрылады, мектеп жасына дейінгі балалар үшін көп өлшемді ыңғайлы эргономикалық кеңістікке жаңартылады.

ЛУЧШИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Проектирование  среды КГКП «Детский сад №12» отдела образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области как многомерного пространства, создается с учетом актуальных потребностей детей дошкольного возраста и в соответствии с современными тенденциями образования. В детском саду ребенок получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Возможности получения такого опыта расширяются при условии создания эффективного пространства.

Основные эргономические  принципы, используемые в создании пространства детского сада: безопасность, комфорт, простота в использовании и доступность, эффективность, эстетика.

Упорядоченность, визуальная ясность и легкая читаемость функционального содержания пространства особенно важны для детей дошкольного возраста, поэтому пространство каждой группы, соответствует возрастным особенностям детей. Цветовые решения в оформлении, функциональная модульная мебель, игровые пособия, зонирование способствуют комфортному пребыванию ребенка в детском саду.Такие факторы создания ситуации успеха и эмоционального благополучия как дизайн и эргономика в образовательном пространстве детского сада  благотворно влияют на воспитание, образование и здоровье детей. В соответствии с современными требованиям к дошкольному воспитанию и обучению предметно-развивающая среда планомерно реконструируется, модернизируется в многомерное комфортное для дошкольников эргономическое пространство.