БІЗДІҢ БАЛАБАҚШАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ — Инновационная деятельность нашего сада

БІЗДІҢ БАЛАБАҚШАНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Кәсіби инновациялық қызмет Рудный қаласы білім бөлімінің «№12 балабақшасы»  КМҚК дамуының қозғаушы күші, педагогтердің шығармашылық қызметінің ажырамас бөлігі, олардың кәсіби өсуі болып табылады. Балабақша мұғалімдері жұмыста мектепке дейінгі ұйымның білім беру процесінің сапасы мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін оқытудың инновациялық технологияларын қолданады.         Дизайн-ойлау технологиясын енгізу (облыстық эксперименттік алаң жұмысы шеңберінде) оқыту мен тәрбиелеу процесін сапалы жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік берді. Дизайн сессиясы барысында балалар проблемалық жағдайларды шешуде стандартты емес шешімдерді таба алады, сыни ойлау мен креативті тәсілді көрсетеді, командада тиімді жұмыс істейді. Мультимедиа, анимация, прототиптеудің әртүрлі түрлерін қолдану визуалды қабылдауды күшейтеді және прототиптердің жұмысын іс жүзінде көруге мүмкіндік береді. Дизайн ойлау мектеп жасына дейінгі балалардың дағдыларын дамытуға ықпал етеді: технология өзекті және тиімді, балаға тәжірибе жасауға, зерттеуге, өз бетінше білім алуға мүмкіндік береді. Шығармашылық қабілеттерін, коммуникативтік дағдыларын дамытады, осылайша мектеп жасына дейінгі балаларға мектепке сәтті бейімделуге мүмкіндік береді.                                                    

        Инклюзивті практиканы ұйымдастыру (республикалық пилоттық жоба шеңберінде) ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың қажеттіліктерін ескеретін шығармашылық тәсілді және білім беру жүйесінің белгілі бір икемділігін көздейді. Оқыту және тәрбиелеу жүйесі баланың жеке білім беру қажеттіліктеріне бейімделеді, оқытудың жаңа тәсілдері қолданылады, оқыту мен тәрбиелеудің өзгермелі білім беру формалары мен әдістері қолданылады. Мұғалімдер балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру процесін ұйымдастырудың жаңа формалары мен тәсілдерін жасайды. Инклюзивті процестерді басқару үшін жұмыстың топтық нысандары, қызметті ұйымдастырудың жобалық нысандары, инклюзивті процестердің диагностикасы мен мониторингі, білім беру процесіне қатысушылардың (балалардың, ата-аналардың, педагогтердің, әкімшіліктің) мүдделерін келісу нысандары енгізіледі.                              

Балабақшаның білім беру процесіндегі Интерактив мектеп жасына дейінгі баланың белсенділігін арттыруға, білім алу процесін қызықты, танымдық етуге, әр мектеп жасына дейінгі баланың өнімділігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Интерактив әр бала өзінің жетістіктерін сезінетін және белгілі бір интеллектуалды жұмысты орындай отырып, жоғары өнімділікке қол жеткізетін өзара әрекеттесу үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады.

Мектепке дейінгі білім берудің басым бағыттарының бірі — мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығының технологиялық базасын құратын әмбебап оқу іс-әрекеттерінің алғышарттары З.Диенештің логикалық блоктарын дамытуға көмектеседі. Логикалық блоктармен әр түрлі әрекеттерді орындау барысында мектеп жасына дейінгі балаларда математикаға  дайындықта да, жалпы интеллектуалды даму тұрғысынан да қажетті әртүрлі ойлау операциялары қалыптасады.

Балалардың сөйлеу әрекетін белсендірудің заманауи дәстүрлі емес әдістерінің бірі-балаларда қуанышты көңіл-күй тудыратын мұзды ойындарды қолданудан тұратын криотерапия; көптеген эмоционалды жарқын әсерлер береді; балаларда қолдың қозғалысы едәуір жақсарады, нәтижесінде сөйлеудің дамуы, балалардың интеллектуалды саласының дамуы ынталандырылады, сонымен қатар денені сауықтырады. Балабақшаның инновациялық қызметі балабақшаның білім беру процесін өзгермелі етуге, отбасының қажеттіліктері мен баланың даму қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Әр мұғалім мен бала жаратушы рөлін атқарады. Тәрбиенің жаңа әдістері мен заманауи технологиялар баланың жеке басының өзін-өзі дамытуын, сондай-ақ мұғалімдердің кәсіби өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз етеді.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА

Профессиональная инновационная деятельность  является движущей силой развития КГКП «Детский сад №12» отдела образования города Рудного, неотъемлимой  частью  творческой деятельности педагогов, их профессионального роста. Педагоги детского сада используют в работе инновационные технологии обучения, позволяющие повысить качество и эффективность образовательного процесса дошкольной организации.

Внедрение технологии дизайн-мышление(в рамках работы областной экспериментальной площадки) позволило поднять процесс обучения и воспитания на качественно новый уровень. Дети в процессе дизайн-сессии проявляют умения находить нестандартные решения в решении проблемных ситуации, проявляют критическое мышление и креативный подход, эффективно работают в команде. Использование средств мультимедиа, анимации, различных видов прототипирования   усиливает визуальное восприятие и позволяет увидеть работу прототипов в действии.Дизайн-мышление способствует развитию навыков softskills дошкольников: технология актуальна и  эффективна,дает ребенку возможность экспериментировать, исследовать, самостоятельно получать знания, развивает творческие и креативные способности, коммуникативные навыки, тем самым позволяя детям дошкольного возраста успешно адаптироваться к школе.

Организация инклюзивной практики (в рамках республиканского пилотного проекта) предполагает творческий подход и определенную гибкость образовательной системы, учитывающей потребности детей с особыми образовательными потребностями. Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. Педагоги создают новые формы и способы организации образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. Для управления инклюзивными процессами вводятся командные формы работы, проектные формы организации деятельности, диагностика и мониторинг инклюзивных процессов, формы согласования интересов участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов, администрации).

Интерактив в образовательном процессе детского сада, позволяет активизировать деятельность дошкольника, сделать процесс получения знаний интересным, познавательным, повысить работоспособность и результативность каждого дошкольника. Целью включения интерактива является обеспечение комфортных условий для взаимодействия, при которых каждый ребенок чувствует свои успехи и, выполняя определенную интеллектуальную работу, достигает высокой производительности.

Один из приоритетных целевых ориентиров дошкольного образования  — предпосылки универсальных учебных действий, создающих технологическую базу преемственности дошкольного и начального образования, помогают развить логические блоки З.Дьенеша. В процессе выполнения разнообразных действий с логическими блоками у дошкольников формируются различные мыслительные операции, необходимые, как в предматематической подготовке, так и с точки зрения общего интеллектуального развития.

Одна из современных нетрадиционных методик активизации речевой деятельности детей — криотерапия,  заключающаяся в использовании игр со льдом, которые вызывают у детей радостное настроение; дают много эмоционально ярких впечатлений; у детей значительно улучшаются движения кисти руки и, как следствие, стимулируется развитие речи, развитие интеллектуальной сферы детей, а также происходит оздоровление организма. Инновационная деятельность детского сада позволяет сделать воспитательно-образовательный процесс детского сада вариативным, удовлетворить запросы семьи и потребности ребёнка в развитии. Каждый воспитатель и ребёнок выступает в роли творца. Новые приёмы и методы воспитания, современные технологии обеспечивают саморазвитие личности ребёнка, а также профессиональную самореализацию педагогов.